SMS Reminder 

Send SMS/Email reminders from Microsoft Excel

Sms Reminder

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Today it becomes more and more popular to provide the Service to remind Customers of their booked appointments with SMS /Email.Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller mejl. Med detta program kan ni enkelt och billigt skicka påminnelser om besök till tandläkare, bilverkstad, frisör samt kallelser till föreningsmöten, båvakt etc.SmsReminder is a tool to send Reminders directly from your Microsoft Excel Spreadsheet via SMS/Email.

SmsReminder är ett verktyg för att skicka påminnelser direkt från Microsoft Excel kalkylblad med SMS/e-post.

Företag, organisationer och föreningar som lagrar uppgift om kunder/medlemmar i Excel kan använda detta program för att skicka kallelser/påminnelser om kommande möten och händelser.

SmsReminder kan övervaka ett eller flera Excel-ark och skicka påminnelser via din mobiltelefon eller via e-post över internet. All you need is an Excel file with Rows and Columns containing your Customer Phone Number, Email Address and calculated Due Date. Allt du behöver är ditt Excel-blad med rader och kolumner som innehåller din kunds telefonnummer, e-postadress och kalkylerade påminnelsedag.

 

Tekniska krav

 • The Application requires that you running Windows and that you have Microsoft .NET Framework 3.5 installed.Applikationen kräver att du kör Windows och att du har Microsoft. NET Framework 3,5 installerad. The installation program will try to download it from internet if it is not installed. Installationsprogrammet kommer att försöka ladda ner det från internet om det inte redan är installerat.
 • To send reminders via Email you will need a network connection to internet. Om du vill skicka påminnelser via e-post behöver du en nätverksanslutning till Internet.
 • When sending reminders via SMS (Short Message Service) you will need to have a Mobile phone/ GSM modem that supports being a Serial Modem connected to the Computer via cable/IR or Bluetooth. När du skickar påminnelser via SMS (Short Message Service) måste du ha en mobiltelefon/GSM-modem som fungerar som ett seriellt modem över kabel/IR eller Bluetooth. If messages are sent via Bluetooth you must first setup the Bluetooth connection between your computer and your Mobile Phone by pairing your devices, see your device manual. Om meddelanden skickas via Bluetooth måste du först ställa in anslutningen mellan dator och mobiltelefonen genom att para dina Bluetooth enheter, se enhetens manual. SMS messages are sent in PDU (Protocol Description Unit) format and GSM-7 default character map. SMS-meddelanden skickas i PDU (Protocol Description Unit) format och teckenuppsättning är GSM-7 standard.

 

Installation Installation

Starting the application Starta applikationen

 1. Run the Installation program. Kör installationsprogrammet.
 2. Start the application from the Windows menu: Start => Program => MagicIT => SmsReminder Starta applikationen från Windows menyn: Start => Program => MagicIT => SmsReminder

 

 

Flik Påminnelser

1.      Här kan dagens påminnelser visas och skickas genom att trycka på <Visa dagens påminnelser nu> knappen.

2.     

 1. Loggning sker i en separat loggfil som är som finns kvar mellan program sessioner. Press button <Read Log> to open the log file. Tryck på knappen <Läs logg> för att öppna loggfilen. The log file is written in CSV (Comma Separated Values) format. Loggfilen är skriven i CSV (Comma Separated Values) format.
 2. Om du vill att applikationen ska schemalägga när du vill skicka påminnelser, mata in ett klockslag i 24 timmars format. At this time all Excel files in the list will be scanned for a date match in the specified Excel Date Column. Vid klockslaget kommer alla Excel-filer i listan att genomsökas efter påminnelser att skicka. When a match is found a SMS is sent to the telephone number specified in the Excel Mobile number Column. När en matchning har hittats i Excels kolumn för påminnelsedatum kommer ett SMS skickas till det telefonnummer som angetts i Excels kolumn för mobilnummer. Also an Email is sent when an address is specified in the Excel Email Column. Om en e-post adress angivits kommer också ett mejl att skickas när en adress anges i Excels e-post kolumn.
 3. Applikationen kan startas i minimerat läge vilket visar då en ikon i systemfältet. This could specially be useful if the program is auto started with Windows. Detta kan vara användbart om programmet autostartas med Windows.

Logging is done in the application window and in a separated log file that is persistent between sess

SMS inställningar

1.      Markera om du vill skicka påminnelser via SMS.

2.     

 1. Ange datorport där en mobiltelefon/GSM-modem är ansluten till datorn att skicka SMS. This can be discovered under Windows Start=>Control Panel䔔=> Phone and Modem Options or in your Bluetooth settings. Detta kan upptäckas under Windows Start => "Kontrollpanelen" => "Telefoner och modem" eller i din Bluetooth-inställningar.

 1. Ange om ett långt meddelande (över 140 tecken) bör kortas av i ett SMS-meddelande eller skickas över flera SMS-meddelanden.
 2. Specify number of retries to make if sending of a SMS message fails. Ange antal omförsök om sändande av ett SMS misslyckas.

 

E-post inställningar

 1. Markera om du vill skicka påminnelser via e-post.
 2. Ange adressen till den SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) server som ska skicka ditt brev. This is usually given by your local internet provider. Detta är vanligtvis uppgivet av din lokala Internet leverantör. Specify SMTP port if other than default. Ange SMTP port nummer om annat än standard.
 3. If you need to logon to your SMTP server to send mails than provide your username and password. Om du behöver inloggning till din SMTP-server för att skicka e-post så ange ditt användarnamn och lösenord.

Excel-fil

Applikationen arbetar med en lista av Excelblad.These files are monitored during a specified time for sending reminders. Dessa blads innehåll övervakas för att skicka påminnelser.

 1. Lägg till ett nytt Excel-ark genom att trycka på <Ny> knappen i listan. To edit a row in the list press the <Enter> button on a selected row. För att redigera en rad i listan tryck <Enter> knappen på vald rad. Delete a row in the list by pressing the <Del> button on a selected row. Ta bort en rad i listan genom att trycka på <Del> knappen på vald rad.

Excelblad

 1. Ange Excel-fil för att övervaka. Use the <> button to browse for the Excel file. Använd <> för att bläddra efter filen.

1.      Specify the name of the Sheet to use in the Excel file. Column names in first row of the Sheet is loaded as Column Headers in drop down lists. Ange namnet på det kalkylblad som skall använda i Excel-filen. Alla kolumnnamn på första raden i bladet laddas som kolumnrubriker i rullmenyer.

2.      Välj vilken kolumn i Excel som innehåller datum för påminnelser. Select Excel Mobile Number column to send SMS reminders to.

3.      Välj vilken kolumn i Excel som innehåller Mobilnummer. Om kolumnen är tom skickas inga påminnelser via SMS. Select Excel Email address column to send Email reminders to.

4.      Välj vilken kolumn i Excel som innehåller e-postadress If blank no Email reminders is sent.. Om kolumnen är blank så skickas inga påminnelser via e-post. Select Excel Name column to use as a descriptive name in the logging file.

5.      Välj vilken kolumn i Excel som innehåller ett beskrivande namn som loggas. Specify Number of days before Excel Date to send reminder

6.      Ange antal dagar för datum som påminnelse ska skickas. Write a message for the reminder

7.      Skriv ett meddelande i påminnelsen. Excel Column values can be inserted into text by selecting a Column in the Drop down list to the right. Kolumnvärden från Excel kan införas i texten genom att välja en kolumn i rullgardinslistan till höger. If sending reminders via Email add Email address, display name and Subject to the message.

8.      Om du skickar påminnelser via e-post så glöm ej att lägga till ditt e-postnamn och meddelandeämne. If you would like to Test the SMS Communication put in a Mobile number and press the <Send SMS> button to send a SMS.

9.      För att testa att skicka ett SMS-meddelande till ett mobilnummer så kan du trycka på <Skicka SMS> knappen för att skicka ett SMS. Press OK to save configuration.

10.   Tryck på OK för att spara inställningarna.

Help Hjälp

Click the Help button in the bottom of the application window to read this Help file. Klicka på Hjälpknappen i botten av fönster för att läsa denna hjälpfil.

Evaluation / Register Utvärdering av applikationen

An unregister application will run during a 30 days Evaluation period. Utan inmatad licensnyckel kan applikationen användas för utvärdering under en 30 dagar period.

Register your Serial No with the link in the bottom of the application window to run for an unlimited time period.Registrera din licensnyckel för obegränsad tid genom att klicka på länken i botten av applikationens fönster.

Language Språk

The application supports both English and Swedish language. Programmet har språkstöd för både engelska och svenska och använder det språk som angett i regionala inställningar.

Check for updates Programuppdateringar

Click the Link in the bottom of the application window to check online for updates of the program. Klicka på länken i botten av fönstret för att gå ut på nätet och leta efter nya uppdateringar till applikationen

Kör i dolt läge

Om man vill skicka alla dagens påminnelser och sen automatiskt avsluta applikationen så kan man klicka på länken SmsReminder Batch䔔 p skrivbordet.

För att styra skickande av påminnelser från Windows inbyggda schemaläggare istället så kan man där starta applikationen med argumentet /BATCH.

EXAMPLE: SmsReminder.exe /BATCH.